Zarządzanie Projektem

Wykorzystanie systemu w zarządzaniu projektami to zapewnienie sprawnego przepływu informacji w ramach wielu projektów, możliwość śledzenia postępu prac oraz nadzorowanie harmonogramu i wielowymiarowe raportowanie.

System umożliwia szczegółowe zaplanowanie projektu w powiązaniu z pakietem MS Project oraz zdefiniowanie punktów kontrolnych w celu prawidłowego nadzorowania, rozliczenia i raportowania postępu prac. W ramach zdefiniowanych zadań system automatycznie przydziela zadania pracownikom oraz rejestruje czas ich wykonania.

Obieg informacji oraz dokumentów w ramach projektu jest usystematyzowany i spójny dzięki wykorzystaniu mechanizmów workflow systemu, a sprawny mechanizm klasyfikacji i wyszukiwania umożliwia natychmiastowy dostęp uprawnionym użytkownikom do opracowanych materiałów.

Zgodnie z założonym harmonogramem przekazywania raportów system automatycznie uruchamia proces zbierania danych niezbędnych do przedstawienie zbiorczego raportu z prowadzonych działań. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych w projekcie system uruchamia odpowiednie procedury powiadamiania wyznaczonych osób i wprowadzenia kroków zaradczych, natomiast w przypadku zakończenia poszczególnych etapów system uruchamia odpowiednie procedury odbioru i rozliczenia.

W powiązaniu z innymi procesami możliwe jest bieżące śledzenie budżetu projektu i kontrolowanie wydatków związanych z projektem na etapie tworzenia zapotrzebowań. Elektroniczny obieg dokumentów finansowych w przypadku projektu inwestycyjnego umożliwia także prawidłową ich klasyfikację oraz weryfikację.